Întâlnirea PS Sebastian cu profesorii de religie din judeţul Olt la debutul anului şcolar 2013-2014

Vineri, 13 septembrie a.c., în Amfiteatrul Colegiului Naţional Vocaţional „Nicolae Titulescu” din Slatina a avut loc în cadrul Consfătuirilor judeţene, întâlnirea PS Părinte Episcop Sebastian cu profesorii de religie din judeţul Olt.

PS Sebastian a deschis lucrările întâlnirii anuale cu binecuvântare pentru un început bun la şcoală atât pentru dascăli, cât şi pentru elevi, dorindu-le celor prezenţi cât mai multe momente de rugăciune împreună în biserică, acum când întreaga umanitate este greu încercată de război, nelinişte, nesiguranţă.

Următorul moment al întâlnirii a fost prezentarea cursului postuniversitar Consiliere spirituală de către doamna director Mihaela Gabriela Neacşu, Lect. Univ. Dr. la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei. Acest curs de formare şi dezvoltare profesională continuă are 180 ore şi 20 credite şi este organizat de Institutul de Formare şi Performanţă Muntenia din cadrul Universităţii din Piteşti.

„Este ştiut faptul că, în România, formarea continuă este un drept al cadrelor didactice şi, totodată, o obligaţie a acestora (prin implementarea sistemului creditelor profesionale transferabile obligatorii).

Dezvoltarea profesională a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control este parte componentă a formării continue, conform art. 242 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. (art. 96/ Ordin MECTS nr. 5.561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar).

Între programele şi activităţile de formare continuă a cadrelor didactice sunt şi programele de dezvoltare profesional-ştiinţifică a personalului didactic, prin studii universitare de masterat, doctorat, studii postuniversitare, autorizate sau acreditate potrivit legii (art.68 alin 1. lit. d)/Ordin MECTS nr. 5.561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar. De aceea oferta noastră aduce un program postuniversitar nou, interdisciplinar, interactiv, care extinde aria de competenţe a dascălilor de religie, lărgeşte sfera de activităţi pe care aceştia o pot exercita, prin achiziţionarea de noi competenţe, care permit acţiune şi intervenţie specializată”, a explicat în continuare doamna formator.

Părintele Lect. Univ. Dr. Gheorghe Gîrbea, invitat la şedinţa de lucru a profesorilor olteni, a adus un plus de informaţie despre curs şi a dat răspuns întrebării următoare: Care este scopul programului de formare?

„Prin formarea/dezvoltarea competenţelor de consiliere spirituală creştin-ortodoxă a dascălilor de religie şi a preoţilor se oferă asistenţă spirituală şi suport psihopedagogic tinerilor confruntaţi cu problemele concrete ale vârstei, cu problemele personale şi sociale, în sprijinul formării caracterului religios-moral şi creşterii lor spirituale în Hristos şi în Biserică. Consilierea spirituală şi profesională de integrare şi incluziune socială este importantă în lucrarea din parohia noastră, din ce în ce mai încercată. Astfel cursul acesta îi direcţionează pe cursanţi spre implementarea valorilor şi practicilor religioase pentru formarea spirituală şi morală, cu scopul de a răspunde problemelor concrete de viaţă, prin pastoraţia eficientă a credincioşilor, oferindu-le acestora consilierea potrivit regulilor proprii (legi, canoane), precum şi a normelor morale şi învăţându-i să aplice tehnici de muncă în echipa multidisciplinară (intra şii extra teologic), pe diverse paliere ierahice, respectând principii de credinţă religioasă”.

Doamna Claudia Ionescu, Lect. Univ. Dr. în cadrul Departamentului de Psihologie şi Ştiinţe ale Comunicării şi profesor formator a prezentat structura programului pe cele opt module: Psihologie religioasă, Fundamentele psihoterapiei ortodoxe, Consiliere spirituală şi asistenţă religioasă, Consiliere spirituală şi îndrumare morală, Pedagogie creştină, Taina Pocăinţei ca act terapeutic, Educaţia pentru comportamente dezirabile şi formare spirituală şi Funcţia religioasă a psihicului, menţionând faptul că formatorii vor aborda curriculum cursului din perspectivă acţională, oferind cursanţilor exemple şi aplicaţii practice, un bogat instrumentar metodologic pentru consilierea tinerilor din punct de vedere creştin-ortodox, atât în şcoală, cât şi dincolo de zidurile şcolii.

Programul întâlnirii a continuat cu prezentarea activităţilor didactice de către doamna prof. Florica Grecu, iniţiatoarea şi gazda evenimentului. „Îmi doresc ca în acest an să lucrăm mai bine împreună, având ca motto: <<Două mâini-îndemânare şi creativitate>>. De aceea este bine faţă de noi înşine să analizăm corect activitatea pe care am desfăşurat-o în anul şcolar 2012-2013 şi să ştim ce să îmbunătăţim în munca noastră la catedră. Rezultatele noastre-Simpozionul profesorilor de religie din judeţul Olt, ajuns la a IV-a ediţie, blogul http://religiearte.wordpress.com/ şi revista profesorilor de religie şi arte <<Rezonanţe>>, activităţile în parteneriat Şcoală-Biserică, grupul de lucru şi activităţile de vară au fost bine primite la Consfătuirea naţională a inspectorilor de Religie, desfăşurată la începutul lunii septembrie în municipiul Tulcea.”

Totodată, doamna Florica Grecu, inspector de specialitate la ISJ Olt, a prezentat cadrelor didactice modificările privind Programa şi competenţele generale ale Disciplinei Religie, noile reglementări metodologice, precum şi aspecte legate de organizarea viitoarelor concursuri locale, judeţene, interjudeţene şi naţionale. Astfel, faza judeţeană a Olimpiadei de Religie va avea loc pe 1 martie, iar faza naţională va fi organizată în judeţul Olt, în săptămâna 7-11 aprilie 2014, paralel cu programul din semestrul al doilea, dedicat activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, numit „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.