Ședinţa anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor

Joi, 20 Februarie 2020, la Casa “Lazăr” – Clocociov din municipiul Slatina, a avut loc şedinţa anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor, organ deliberativ care are în componenţă sa 30 de membri: 10 clerici şi 20 de mireni din judeţul Olt, împărţiţi pe cinci Comisii de lucru permanente:

 • Administrativ-Bisericească;
 • Culturală și Educaţională;
 • Economică, Bugetară şi Patrimonială;
 • Social-Filantropică şi
 • Organizatorică, Juridică şi de Validare.

Şedinţa a debutat la orele 1000, odată cu oficierea slujbei de Te-Deum în prezenţa membrilor Adunării Eparhiale. După apelul nominal, s-a purces la prezentarea dării de seamă anuale privind activitatea Episcopiei pe anul 2019, aceasta fiind împărţită în șase părți, potrivit celor șase sectoare de activitate și s-au purtat apoi discuţii pe seama rapoartelor prezentate. La sfârşit, rapoartele au fost semnate de către membrii celor cinci comisii, întrunirea finalizându-se cu o agapă frăţească.

Astfel, au prezentat activitatea Episcopiei Slatinei și Romanaților, pentru anul 2019, părinții consilieri:

 • Pr. Ion RIZEA – Sectorul Administrativ;
 • Pr. Dan DOBRE – Sectorul Bunuri și Patrimoniu;
 • Pr. Lucian DUCĂ – Sectorul Construcții;
 • Pr. Mădălin VĂRZARU – Sectorul Economic;
 • Pr. Dan CAMEN – Sectorul Cultural și
 • Pr. Constantin ALDEA – Sectorul Social-Misionar.

De la Sectorul Administrativ s-a reținut faptul că, în cadrul Eparhiei, funcționează patru protoierii (Slatina I Sud, Slatina II Nord, Caracal și Corabia), totalizând un număr de 355 de parohii cu 70 de filii și 6 mănăstiri, în cadrul acestora activând 422 preoți, 8 diaconi și 91 de monahi și monahii. La conferințele semestriale au fost invitați Pr. Prof. Dr. Vasile Gavrilă (de la Parohia “Sf. Nicolae – Ghica” ‒ paraclis universitar în București) și Arhid. Lect. Dr. Ionuț Mavrichi (consilier patriarhal), care au susținut conferințele: “Comunicare dintre părinți și copii – între așteptări reciproce și crize de personalitate” și “Biserica și mass-media”.

De la Sectorul Bunuri și Patrimoniu s-a reținut faptul că există 492 locașuri de cult (din care 347 sunt biserici parohiale, 70 sunt biserici filii, iar 50 sunt capele mortuare), 100 case parohiale (21 în mediul urban și 79 în mediul rural), 437 de terenuri (din care 396 agricole și 19 forestiere), 321 de cimitire (din care doar 33 cu carte funciară) și 949 alte clădiri (932 aparținând parohiilor și mănăstirilor). De asemenea, s-a evidențiat și faptul că bunurile mobile sunt conservate în condiții adecvate la Mănăstirile Brâncoveni și Clocociov.

De la Sectorul Construcții s-a reținut faptul că au fost întreprinse lucrări de reabilitare la fațada și exteriorul Centrului Eparhial, a fost finalizată catapeteasma Catedralei Eparhiale, au demarat lucrările de subzidire și consolidare pe fonduri europene la Casa “Fântâneanu” din Slatina, a fost amenajată Casa “Sfântul Vasile” ‒ anexă a Centrului Social al Episcopiei, au fost executate diferite lucrări la Centrul Funerar Clocociov (inclusiv turnarea aleii principale în noul cimitir), precum și alte lucrări realizate la Casa Socială “Doamna Maria Brâncoveanu” din Caracal, Protoieria Corabia, Mânăstirea Brâncoveni (fonduri europene), Mănăstirea Clocociov, Mănăstirea Strehareț, Biserica Domnească “Sfânta Treime” din Slatina (fonduri europene), precum și la alte parohii din județ (de menționat turnarea fundației noii biserici a Parohiei Oltișoru).

De la Sectorul Economic s-a reținut faptul că, pentru finanțarea activității cultural-misionare, au fost cheltuiți peste 88.000 lei, iar pentru susținerea operei social-misionare s-a cheltuit peste 101.000 lei (ajutoare financiare de peste 48.700 lei și proiecte social-filantropice de peste 52.000 lei). De asemenea, a fost apreciată implicarea sectorului în atragerea de fonduri europene și implementarea acestora în cadrul a 11 proiecte (în general de restaurare, consolidare, conservare, modernizare și punere în valoare a anumitor obiective monument-istoric).

De la Sectorul Cultural s-a reținut faptul că anul trecut au fost colectate toate materialele (text și foto) necesare tipăririi, în primul semestrul al acestui an, a Monografiei Eparhiale și a primului volum al Culegerii de pilde, aforisme și povestioare duhovnicești (ca auxiliar pentru preoți în realizarea predicii) și că se dorește editarea unei broșuri liturgice informative, care va fi ditribuită gratuit tuturor familiilor din județ. De asemenea, a fost evidențiată conlucrarea inter-sectorială, cu Sectorul Social-Misionar, în vederea înființării a șapte Centre Cultural-Misionare în marile localități ale județului Olt.

De la Sectorul Social-Misionar s-a reținut faptul că Centrul pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situație de nevoie al Episcopiei a asigurat, în 2019, servicii sociale unui număr de 873 beneficiari (225 direcți și 648 indirecți). Totodată, prin diferite programe sociale au fost acordate unui număr de peste 1600 persoane nevoiașe ajutoare bănești în valoare de peste 101.0000 lei. Prin organizarea de colecte la nivel eparhial, prin intermediul parohiilor, au fost strânse și distribuite ajutoare materiale în valoare de peste 777.000 lei unui număr de peste 11.700 beneficiari. Per total, sectorul a oferit sprijin financiar și material, din fonduri proprii și din colecte, în valoare de peste 888.000 lei unui număr de peste 13.300 beneficiari. Dintre programele și campaniile sociale amintim: “Alege Școala III” (prevenire abandon școlar), “Masa Bucuriei” (masă caldă), “Ajută și tu un școlar” (rechizite), “Un dar, din suflet…” (Crăciun), “Dăruiește (cu) bucurie” (îmbrăcăminte și încălțăminte), “Dăruiește sănătate” (achiziție medicamente), “Donează sânge, salvează o viață!” (donare de sânge), “Să dăruim un zâmbet!” (jucării), “Zâmbet și bucurie” (dedicat copiilor secției din secția Recuperare Neuromotorie din cadrul S.J.U.-Slatina), “Este 8 martie și pentru tine!” (adresat doamnelor internate la secția Oncologie – Neonatologie din cadrul S.J.U.-Slatina).

* * *

Adunarea Eparhială se întrunește în ședință anuală de lucru, în primul trimestru al anului, iar în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, pentru a analiza dările de seamă anuale ale fiecărui sector al Episcopiei şi pentru a-i fi aduse la cunoștință proiectele care se vor desfăşura în cursul anului.

Adunarea Eparhială se compune din reprezentanții aleși ai clerului și ai credincioșilor, în proporție de o treime clerici și două treimi mireni, cu o viață morală și religioasă demnă de un creștin, care au candidat cu binecuvântarea ierarhului locului. Adunarea eparhială este statutar constituită cu prezența a două treimi din membrii săi și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. Preşedintele Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor este Preasfinţitul Părinte SEBASTIAN.

Dintre atribuțiile Adunării Eparhiale, consemnate în Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române (art. 92), reținem că:

 • susține interesele și drepturile Bisericii și ale Eparhiei;
 • susține instituțiile și așezămintele culturale, social-filantropice și economice ale Eparhiei;
 • aprobă înființarea, desființarea și delimitarea teritorială a protopopiatelor, la propunerea Consiliului eparhial;
 • aprobă raportul general anual întocmit de Consiliul Eparhial și hotărăște măsuri pentru o bună desfășurare a activităților Eparhiei;
 • aprobă contul de execuție bugetară și bilanțul financiar-contabil al Eparhiei, al instituțiilor și fundațiilor sale, precum și măsuri pentru asigurarea bunurilor bisericești;
 • aprobă bugetul general al Eparhiei, al instituțiilor și fundațiilor eparhiale și
 • hotărăște cu privire la modul de administrare a bunurilor Eparhiei, precum și ale instituțiilor și fundațiilor eparhiale.

A consemnat Pr. Cons. Dan CAMEN