Ședinţa anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor, la finalul mandatului 2018-2022

Marți, 22 Februarie 2022, la Casa “Lazăr” – Clocociov din Municipiul Slatina, a avut loc şedinţa anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor, la finalul mandatului 2018-2022, organ deliberativ care are în componenţă sa 30 de membri (10 clerici şi 20 de mireni din judeţul Olt), împărţiţi pe cinci comisii de lucru permanente:

– Administrativ-Bisericească;

– Culturală și Educaţională;

– Economică, Bugetară şi Patrimonială;

– Social-Filantropică şi

– Organizatorică, Juridică şi de Validare.

Şedinţa a debutat la orele 1000, odată cu oficierea slujbei de Te-Deum în prezenţa membrilor Adunării Eparhiale. După apelul nominal, s-a purces la prezentarea dării de seamă anuale privind activitatea Episcopiei pe anul 2021, aceasta fiind împărţită în șase părți, potrivit celor șase sectoare de activitate, fiind purtate apoi discuţii pe seama rapoartelor prezentate și a comportamentului Bisericii în general în perioada restricțiilor cauzate de pandemia cu Covid-19. La sfârşit, rapoartele au fost semnate de către membrii celor cinci comisii, întrunirea finalizându-se cu o agapă.

Astfel, au prezentat activitatea Episcopiei Slatinei și Romanaților, pentru anul 2021, părinții consilieri:

Pr. Dan CAMEN – Sectorul Administrativ;

Pr. Dan DOBRE – Sectorul Bunuri și Patrimoniu;

Pr. Lucian DUCĂ – Sectorul Construcții și Monumente;

Pr. Mădălin VĂRZARU – Sectorul Economic;

Ierom. Nicolae BĂLĂȘOIU – Sectorul Cultural și

Pr. Constantin ALDEA – Sectorul Social-Misionar.

De la Sectorul Administrativ s-a reținut faptul că, în cadrul Eparhiei, funcționează patru protoierii (Slatina I Sud, Slatina II Nord, Caracal și Corabia), totalizând un număr de 355 de parohii (43 urbane și 313 rurale) cu 72 de filii și 6 mănăstiri, în cadrul acestora activând 424 preoți, 8 diaconi și 89 de monahi și monahii. Cercurile Pastorale lunare au fost reluate, cu prezență fizică, începând cu luna Iunie, abordând teme de interes și de actualitate pentru preoți, fiind corelate tematicilor anului omagial și comemorativ din Patriarhia Română. În decursul anului 2021 au fost săvârșite 4 hirotoniri întru diacon și 4 hirotoniri întru preot, fiind oficiate 4 hirotesii întru duhovnic pentru preoții care încă nu primiseră duhovnicia. Urmare implicării în plan administrativ-gospodăresc și evidențierii prin activități pastorale 7 preoți au primit ranguri bisericești (4 – Sachelar, 2 – Iconom și 1 – Iconom Stavrofor), 51 de mireni au primit Distincția de Vrednicie, iar 1 cleric a primit Diploma de Ctitor. Cu privire la disciplina bisericească, în 2021 au fost primite și soluționate 22 de sesizări. Au fost sancționați cu Dojană Arhierească (Avertisment Scris) 9 preoți, 3 cântăreți și 1 îngrijitor; 1 preot a fost canonisit la mănăstire, iar 4 clerici au fost suspendați din slujire.

De la Sectorul Bunuri și Patrimoniu s-a reținut faptul că există 503 locașuri de cult (din care 347 sunt biserici parohiale, 72 sunt biserici filii, iar 57 sunt capele mortuare), 103 case parohiale (21 în mediul urban și 82 în mediul rural), 447 de terenuri321 de cimitire (din care doar 33 cu carte funciară) și 948 alte clădiri (932 aparținând parohiilor și mănăstirilor, restul Centrului Eparhial și protoieriilor). De asemenea, s-a evidențiat și faptul că bunurile mobile sunt conservate în condiții adecvate la Mănăstirile Brâncoveni și Clocociov (în principal fond de carte veche bisericească). În ceea ce privește imobilele dobândite de unitățile de cult în 2021 au fost amintite Parohiile “Cuv. Parascheva” – Balș (teren intravilan și casă), Brebeni I (teren incintă curte), Călinești-Prisaca (teren) și Tufeni Vale (teren).

De la Sectorul Construcții și Monumente s-a reținut faptul că, majoritatea sumelor obținute în 2021 pentru reabilitatrea sau executarea de diverse lucrări la imobilele bisericești, au fost procurate prin implementarea de fonduri europene (aproape jumătate), a doua sursă constituind-o contribuțiile/ donațiile credincioșilor. Au urmat sprijinul financiar oferit de diferite primării din județ și donațiile de la diverși sponsori. Apoi, a fost evidențiat stadiul lucrărilor de pictare în mozaic de la Catedrala Episcopală, lucrările de reabilitare realizate la Casa Fântâneanu – monument istoric (fațade, balcon, pictură interioară de epocă), stadiul lucrărilor de construire a Bisericii “Sfântul Lazăr” din incinta Cimitirului Nou – Clocociov din Slatina (inclusiv dotarea la interior cu sistem de încălzire prin pardoseală și pictarea turlei pantocrator), stadiul de implementarea a proiectelor europene la Mănăstirea Căluiu (biserica veche, turnul-clopotniță și vechile chilii mănăstirești), Biserica Domnească “Sfânta Treime” din Slatina, Biserica Parohiei Călui și Biserica Parohiei Oboga de Jos, stadiul construcțiilor noii biserici parohiale Oltișoru și a noii biserici mănăstirești de la Mănăstirea Sfânta Cruce – Studina. De asemenea, s-a amintit de derularea proiectului de pavare integrală a fațadelor Catedralei Episcopale cu piatră.

De la Sectorul Economic s-a reținut faptul că au fost susținute financiar următoarele proiecte: continuarea lucrărilor de pictură în mozaic de la Catedrala Episcopală, continuarea lucrărilor de construire a Bisericii “Sfântul Lazăr” din incinta Cimitirului Nou – Clocociov din Slatina, și întreținerea și dotarea celorlalte clădiri aflate în directa administrare a Centrului Eparhial (Centrul Clocociov, Centrul Eparhial, Reședința Eparhială, Centrul Social de Zi și Casa Socială Sfântul Vasile). Pentru finanțarea activității cultural-misionare au fost cheltuiți peste 240.000 lei (tipărirea de broșuri liturgice și misionar-pastorale), iar pentru susținerea operei social-misionare s-au cheltuit peste 104.000 lei (ajutoare financiare de peste 14.700 lei acordate unor persoane fizice aflate în situații precare de sănătate, peste 35.000 lei pentru instituții de profil din județ și peste 54.000 lei pentru finanțarea diferitelor proiecte social-filantropice, concretizate în sprijin material și bănesc). De asemenea, a fost apreciată activitatea economică a magazinului de obiecte bisericești din Slatina și situația Asociației “Casa de Ajutor Reciproc a angajaților din cadrul Episcopiei Slatinei și Romanaților (A.C.A.R.E.S.R.). Totodată, a fost subliniată implicarea sectorului în accesarea de fonduri europene și naționale și implementarea acestora în cadrul a 12 proiecte (în general de restaurare, consolidare, conservare, modernizare și punere în valoare a anumitor obiective monument-istoric). A fost reflectată și activitatea compartimentului C.F.I. (Control Financiar Intern), unde au fost întocmite un număr de 57 de procese – verbale de control a parohiilor, fiind trasate diferite sarcini preoților parohi.

De la Sectorul Cultural s-a reținut faptul că anul trecut au fost tipărite, pe lângă publicațiile cu caracter regulat (Anuarul Eparhiei – nr. 18, an XIII/ 2020, cu 324 pagini la interior, Scrisorile Pastorale ale Chiriarhului la Nașterea și Învierea Domnului și Calendarul Bisericesc pe anul 2022 în cele patru format – foaie, agendă, birou și de perete A4 cu arc și imagini), au fost publicate încă două volume din deja trilogia “Pilde Vechi & Pilde Noi” (volumul II / I-N și volumul III / O-V), ambele cu câte 524 pagini și peste 300 de pilde fiecare) și broșurile liturgice, misionar-pastorale “Sfânta Liturghie pe înțelesul tuturor” (în 150.000 de exemplare, broșură distribuită în mod gratuit, cu ajutorul parohiilor, tuturor familiilor din județul Olt) și “Sfânta Liturghie pe notație liniară” (transpunerea pe notație liniară și culegerea textului fiind realizate de către Pr. Claudiu POPA și Pr. Nectarie VESELIN, broșură care servește celor care doresc să se alăture cântării la strană). De asemenea, a fost evidențiată activitatea desfășurată on-line, prin administrarea site-ului oficial eparhial și promovarea celor două pagini misionare de pe Facebook: Oltul Ortodox și Liga Tinerilor Olt. În ceea ce privește învățământul religios din eparhie, au fost acordate 53 de binecuvântări pentru diferitele solicitări venite din partea elevilor/ studenților sau a cadrelor didactice și a fost prezentată situația generală a predării disciplinei Religie în Olt, constatându-se faptul că din cei 140 de profesori care predau Religia, 33 sunt și preoți, iar din totalul de cadre didactice, 129 profesori sunt titulari, iar 11 sunt suplinitori. S-a menționat și faptul că inspector școlar județean pe disciplina Religie este Dna Prof. Luciana SLUJITORU.

De la Sectorul Social-Misionar s-a reținut faptul că Centrul pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situație de nevoie (pe scurt Centrul Social de Zi) al Episcopiei a asigurat, în 2021, servicii sociale unui număr de 655 beneficiari (225 direcți și 430 indirecți). Totodată, prin Serviciile Sociale, Centrul Eparhial a acordat ajutoare bănești în valoare de peste 84.000 lei unui număr de peste 1600 persoane nevoiașe. Ajutoarele financiare oferite și investițiile directe, făcute în Centrul Social de Zi al Episcopiei, s-au ridicat, în anul 2021, la valoarea totală de peste 187.000 lei, iar cu ajutorul colectelor desfășurate la nivel județean, valoarea totală a spirjinului financiar și material a depășit 984.000 lei, având ca beneficiari peste 17.000 persoane.

PROGRAMELE desfășurate în 2021 au fost: Proiectul “Alege Școala III” (prin implicarea a patru centre educaționale – Izvoarele, Teslui, Jieni și Caracal), Programul Național “Masa Bucuriei” (o masă caldă oferită la 721 familii/ săptămână; peste 1.900 de meniuri oferite prin firma proprie de catering a Episcopiei Casa Lazăr; cheltuieli totale, la nivelul jud. Olt, de peste 384.000 lei), Campania umanitară “Un dar, de Paște” (ediția a III-a, 1 aprilie – 1 mai, pentru peste 3.000 persoane, în valoare de peste 97.000 lei),Campania “Ajută și tu un școlar” (ediția a VI-a, 15 august – 15 septembrie, doar Centrul Eparhial a finanțat aici rechizite de peste 20.000 lei, pentru 566 elevi cu situație materială precară; valoarea totală a campaniei a fost de peste 127.000 lei, pentru un număr de peste 3.100 elevi), Campania de Crăciun “Un dar, din suflet…” (ediția a VI-a, 25 noiembrie – 25 decembrie, pentru aproape 6.300 persoane, în valoare de peste 258.000 lei), Proiectul “Dăruiește (cu) bucurie!” (ediția a V-a, 1 noiembrie – 25 decembrie; Centrul Social de Zi a identificat în Slatina 8 persoane fără adăpost, care au primit zilnic o masă caldă și îmbrăcăminte/ încălțăminte; la nivel județean produsele colectate au depășit 95.000 lei), Campania umanitară “Dăruiește sănătate!” (consultații medicale gratuite oferite la 137 persoane nevoiașe; medicamente și sprijin financiar în valoare de peste 21.000 lei pentru realizarea de intervenții chirugicale), Campania “Donează sânge, salvează o viață” (ediția a IX-a, 10-11 august, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sangvină Slatina; 91 donatori dintre preoți și credincioși), Proiectul “Să dăruim un zâmbet!” (1 iunie, 32 de copii, beneficiari direcți ai Centrului Social de Zi al Episcopiei) și Proiectul “Fiecare om contează! – Evaluarea nevoilor persoanelor fără adăpost și a impactului serviciilor sociale existente asupra calității vieții acestora”.

PROIECTELE desfășurate în 2021 au fost: activitățile misionar-pastorale realizate de Ierom. Nicolae BĂLĂȘOIU, de la Sectorul Religie și Tineret, la Mănăstirea Clocociov din Slatina, prin organizarea de conferințe duhovnicești defășurate on-line și administrarea paginii misionare de Facebook Oltul Ortodox, Proiectul “Școala din pridvorul Bisericii” (în parteneriat cu I.Ș.J. – Olt, prin înființarea a 7 centre cultural-misionare în cele mai populate localități din județ: Slatina, Caracal, Corabia, Balș, Drăgănești-Olt, Potcoava și Câmpu Mare; desfășurarea de activități catehetice și didactice), Concursul Național de Creație “Biserica – familia românilor de pretutindeni” (29 decembrie 2020 – 15 aprilie 2021, premiul I a fost acordat grupului de cateheză din cele două parohii înfrățite: Parohia Pârșcoveni – Olt și Parohia “Sf. Ap. și Ev. Marcu” – Almendralejo, Spania), Proiectul educativ inter-județean “Magia Crăciunului” (în colaborare cu G.P.P. nr. 1 – Slatina, desfășurat on-line, au participat peste 750 preșcolari, coordonați de peste 240 de cadre didactice de la grădinițe din toată țara), Atelierul de creație “Ne jucăm și învățăm…” (pentru 27 copii cu vârsta cuprinsă între 7 și 14 ani, proveniți din familii nevoiașe) și Marșul pentru viață (ediția a X-a, 27 martie, sub genericul “Uniți pentru viață”, desfășurat online).

Totodată, s-a făcut referire și la activitatea social-misionară deosebită în cadrul parohiilor/ protoieriilor/ asociațiilor de tineri, evidențiindu-se în acest sens: organizarea, de către Protoieria Corabia, a Concursului de interpretare vocală “Dor de cer” (5 august, au fost premiați cei mai buni cântăreți bisericești), organizarea, de către Parohia Brastavățu, a Festivalului de Toacă (ediția a VI-a, 11 iunie, au participat 21 de copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 15 ani), activitățile filantropice desfășurate de Parohia Câmpu Mare, grupul de cateheză de la Parohia “Sf. Nicolae – Coastă din Slatina (peste 30 de copii săptămânal), activitățile filantropice și misionare desfășurate de Pr. Ion Doru IAGĂRU de la biserica Spitalului Municipal Caracal, activitățile pastorale desfășurate de Pr. Ionuț DRĂGHICI pentru comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire și activitățile desfășurate de Liga Tinerilor Creștin-Ortodocși Români (L.T.C.O.R.) – filiala Slatina.

* * *

Adunarea Eparhială se întrunește în ședință anuală de lucru, în primul trimestru al anului, iar în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, pentru a analiza dările de seamă anuale ale fiecărui sector al Episcopiei şi pentru a-i fi aduse la cunoștință proiectele care se vor desfăşura în cursul anului.

Adunarea Eparhială se compune din reprezentanții aleși ai clerului și ai credincioșilor, în proporție de o treime clerici și două treimi mireni, cu o viață morală și religioasă demnă de un creștin, care au candidat cu binecuvântarea ierarhului locului. Adunarea eparhială este statutar constituită cu prezența a două treimi din membrii săi și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. Preşedintele Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor este Preasfinţitul Părinte SEBASTIAN.

Dintre atribuțiile Adunării Eparhiale, consemnate în Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române (art. 92), reținem că:

– susține interesele și drepturile Bisericii și ale Eparhiei;

– susține instituțiile și așezămintele culturale, social-filantropice și economice ale Eparhiei;

– aprobă înființarea, desființarea și delimitarea teritorială a protopopiatelor, la propunerea Consiliului eparhial;

– aprobă raportul general anual întocmit de Consiliul Eparhial și hotărăște măsuri pentru o bună desfășurare a activităților Eparhiei;

– aprobă contul de execuție bugetară și bilanțul financiar-contabil al Eparhiei, al instituțiilor și fundațiilor sale, precum și măsuri pentru asigurarea bunurilor bisericești;

– aprobă bugetul general al Eparhiei, al instituțiilor și fundațiilor eparhiale și

– hotărăște cu privire la modul de administrare a bunurilor Eparhiei, precum și ale instituțiilor și fundațiilor eparhiale.

A consemnat Pr. Cons. Dan CAMEN