Episcopia Slatinei și Romanaților

Formare și Perfecționare

  • 01/01/2023

GRADUL I

Binecuvântare Chiriarh: până pe 21 iulie

Depunere cerere înscriere: 12 iunie ‒ 28 iulie

Depunere dosare: până pe 24 noiembrie

Depunere lucrare: până pe 24 noiembrie

(lucrarea se depune în format fizic, având acordul coordonatorului)

Susținere colocviu: decembrie 2023

(data exactă va fi comunicată ulterior)

Locație: Facultatea de Teologie din Craiova

*   *   *

Teme și coordonatori: www.mitropoliaolteniei.ro

Persoană de contact: Pr. Cons. Adrian LUPU

tel: 0736773368; e-mail: invatamant@arhiepiscopiacraiovei.ro


METODOLOGIA PENTRU OBȚINEREA

GRADELOR PROFESIONALE

Actualizată și aprobată prin Hotărârea 5121/ 2023 a Sfântului Sinod al B.O.R.

GRADUL I ‒ Studii Superioare

1. Înscrierea pentru Gradul I se face, la cerere, după cel puţin 4 ani de la promovarea examenului pentru Gradul II.

2. Centrele de perfecţionare pentru obţinerea Gradului I sunt cele aprobate de Sfântul Sinod şi menţionate în Metodologie (pct. 5, Definitiv – Studii Medii).

3. Dosarul de înscriere al licenţiaţilor în Teologie în vederea obţinerii Gradului I se întocmeşte în aceleaşi condiţii ca la Gradul II şi va cuprinde în plus:

– cerere de binecuvântare către Chiriarh;

– adeverinţa care să ateste cel puţin 9 ani vechime în preoţie;

– dovadă privind publicarea unor cărţi, studii, articole, predici, conferinţe cate-heze, alte materiale de interes bisericesc;

– participări la emisiuni radio şi TV, cu binecuvântarea Chiriarhului;

– atestarea privind organizarea unei vizite arhiereşti în parohie, precum şi a realizărilor semnificative pe plan pastoral-liturgic, cultural-misionar, social-filantropic şi administrativ-gospodăresc, în ultimii 4 ani.

4. Perioada de depunere şi de aprobare a dosarelor de înscriere la Gradul I este cea prevăzută pentru Definitivare şi Gradul II.

5. Pentru examenul de Gradul I, Centrele de Perfecţionare, în colaborare cu Centrele Eparhiale, alcătuiesc Programa însoţită de Bibliografia orientativă, care va cuprinde teme de interes teologic pentru preoțime: pastoral-liturgic, cultural-misionar, social-filantropic şi administrativ-gospodăresc, drept bisericesc, administraţie parohială şi legislaţie.

6. Programa însoţită de Bibliografia orientativă se aprobă de Sinoadele Mitropolitane şi se comunică la Cancelaria Sfântului Sinod şi la Centrele Eparhiale sufragane care au îndatorirea să le publice şi pe baza căreia se vor solicita subiecte pentru lucrările de grad.

7. În vederea alegerii unui subiect pentru lucrarea de grad, candidatul se va consulta cu unul din profesorii coordonatori, iar titlul lucrării, formulat în urma acestei consultări, va fi propus, spre aprobare, în cadrul colocviului de admitere.

8. După primirea dosarelor de înscriere, Centrul Eparhial stabileşte o dată comună pentru susţinerea colocviului în vederea admiterii la grad.

9. Colocviul de admitere se susţine pe baza programei orientative aprobate, în faţa unei comisii prezidate de Chiriarh sau delegatul său, alcătuită din cadre didactice universitare (profesor, conferenţiar sau lector) şi unul sau doi consilieri de la Centrul Eparhial, cu Gradul I Clerical sau Doctori în Teologie. Rezultatul colocviului de admitere se consemnează prin calificativele Admis sau Respins”.

10. Pentru înscrierea la Gradul I se efectuează o inspecţie specială la parohia în care activează candidatul, de către un delegat al Chiriarhului.

11. Obiectivele inspecţiei speciale se stabilesc de către Chiriarh, iar rezultatele acesteia şi calificativul obţinut, cel puţin Bine”, se consemnează într-un proces-verbal şi se depun la dosarul candidatului.

12. Lucrarea de grad se depune la Centrul Mitropolitan de Perfecţionare până la 30 septembrie, în vederea recenzării de către profesorul coordonator în cel mult 30 de zile şi pentru stabilirea datei la care va avea loc colocviul pentru susţinerea lucrării de grad, în trimestrul IV.

13. Colocviul pentru susţinerea lucrării de grad se organizează, pe eparhii, la Centrul de Perfecţionare la care s-a înscris candidatul, în faţa unei comisii prezidate de Chiriarh sau delegatul său (profesor, conferențiar sau lector), alcătuită din: profesorul coordonator, un cadru didactic din secţia în care se înscrie subiectul lucrării de grad şi delegatul Centrului Eparhial de care aparţine candidatul.

14. Nota minimă de admitere a lucrării şi de promovare a colocviului este 8.00 (opt).

15. Candidaţii care nu au promovat colocviul pentru Gradul I se pot prezenta la un nou examen anul următor, în aceleaşi condiţii amintite mai sus.

16. Centrul Eparhial, pe baza cataloagelor comunicate de Centrul de Perfecţionare, înscrie în fişa personală a fiecărui preot rezultatul obţinut şi eliberează, la cerere, Certificatul de acordare a Gradului I.


DEFINITIVAT ȘI GRADUL II

Desfăşurare: 21 august ‒ 1 septembrie

Locație: Seminarul Teologic Craiova

Depunere dosare: 3 ‒ 28 iulie

Taxă înscriere: 1.500 lei

Notă: dosarele se depun la Centrul Eparhial Slatina, iar taxa de înscriere se achită la casieria Arhiepiscopiei Craiovei.

*   *   *

Informații suplimentare: www.mitropoliaolteniei.ro

Persoană de contact: Pr. Cons. Adrian LUPU

tel: 0736 773 368; e-mail: invatamant@arhiepiscopiacraiovei.ro


METODOLOGIA PENTRU OBȚINEREA

GRADELOR PROFESIONALE

Actualizată și aprobată prin Hotărârea 5121/ 2023 a Sfântului Sinod al B.O.R.

DEFINITIV ‒ Studii Superioare

1. Definitivarea pe post este obligatorie şi se obţine prin cursuri şi examene speciale de Definitivare la minim 1 an şi cel mult 5 ani de la titularizarea pe post, prin hirotonie.

2. Înscrierea preoţilor la cursurile de Definitivare se face la Centrul Eparhial, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea cursurilor, prin depunerea unui dosar care va cuprinde:

– cerere de binecuvântare către Chiriarh;

– copie după actele de studii: Diploma de Licență în Teologie, Master, Doctorat, însoțite de Foile Matricole;

– adeverinţa care să ateste cel puţin 1 an vechime în preoție;

– memoriu de activitate avizat favorabil de protopop;

– raportul protopopului în legătură cu inspecţiile anuale;

– media notărilor administrative pentru activitatea desfăşurată, cf. Regulamentului de numire şi transferare a clerului, având calificativul cel puţin Bine”.

3. Lista cu numele candidaţilor care au primit aprobarea chiriarhului pentru înscrierea la cursurile de Definitivare se comunică Centrului Teritorial de cursuri, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea cursurilor.

4. Cursurile pentru Definitivare cu o durată de 2 săptămăni şi frecvenţă obligatorie, se organizează la cele 6 centre teritoriale, în perioada iulie ‒ septembrie, pe baza tematicii aprobate de Sinodul Mitropolitan.

5. Cursurile se finalizează cu examenul de Definitivat constând în două probe:

probă scrisă şi probă orală (de cunoştinte teologice inter-disciplinare şi pastoral-misionare), pe baza tematicii aprobate de Sinodul Mitropolitan și a Bibliografiei recomandate.

6. Media de promovare a examenului de Definitivare este minimum 7.00 (şapte), cu nicio notare parţială sub 6.00 (şase), calculându-se ca medie aritmetică a celor două probe.

7. Candidaţii care nu au promovat examenul de Definitivare se pot prezenta la un nou examen în anul următor, în aceleaşi condiţii amintite mai sus.

8. Centrul Eparhial, pe baza cataloagelor comunicate de Centrele Teritoriale de cursuri, înscrie în fişa personală a fiecărui preot rezultatul obţinut şi eliberează, la cerere, Certificat de acordare a Definitivării.

GRADUL II ‒ Studii Superioare 

1. Înscrierea pentru Gradul II se face, la cerere, după cel puţin 4 ani de la promovarea examenului de Definitivare.

2. Înscrierea preoţilor licenţiaţi în Teologie la cursurile pentru Gradul II se face la Centrul Eparhial, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea cursurilor, prin depunerea unui dosar care va cuprinde:

– cerere de binecuvântare către Chiriarh;

– copie după Diploma de Licenţă în Teologie, însoțită de Foaia Matricolă;

– adeverinţă care să ateste cel puţin 5 ani vechime în preoţie;

– memoriu de activitate avizat de protopop, având calificativul cel puţin Bine”;

– dovadă privind publicarea unor cărţi, studii, articole, predici, cateheze, conferinţe, alte materiale de interes bisericesc şi apariţii în mass-media bisericească;

– dovadă privind elaborarea sau susţinerea unei conferinţe preoţeşti ori a unei teme în cadrul cercului pastoral, în ultimii 4 ani.

3. Pentru înscriere, precum şi pentru organizarea cursurilor şi a examenelor pentru Gradul II sunt valabile aceleaşi criterii menţionate la Definitivare.

4. Cursurile se finalizează cu examen constând în două probe:

probă scrisă şi probă orală (de cunoştinţe teologice inter-disciplinare şi pastoral-misionare), pe baza tematicii aprobate de Sinodul Mitropolitan şi a Bibliografiei recomandate.

5. Media de promovare a examenului pentru Gradul II este minimum 7.00 (şapte), cu nicio notare parţială sub 6.00 (şase).

6. Candidaţii care nu au promovat examenul de Gradul II se pot prezenta la un nou examen în anul următor, în aceleaşi condiţii amintite mai sus.

7. Centrul Eparhial, pe baza cataloagelor comunicate de Centrele Teritoriale de cursuri, înscrie în fişa personală a fiecărui preot rezultatul obţinut şi eliberează, la cerere, Certificatul de acordare a Gradului II.


CAPACITATE PREOȚEASCĂ

Binecuvântare Chiriarh: până pe 7 septembrie

Depunere dosare înscriere: 11 ‒ 12 septembrie

Taxă de înscriere: 200 lei

Sesiunea a II-a: 25 ‒ 29 septembrie 2023

Locație: Facultatea de Teologie din Craiova

Notă: dosarele se depun la Centrul Mitropolitan Craiova, Biroul de Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu Tineretul, iar taxa se achită la casieria Arhiepiscopiei Craiovei.

*   *   *

Programă și calendar: www.mitropoliaolteniei.ro

Persoană de contact: Pr. Cons. Adrian LUPU

tel: 0736 773 368; e-mail: invatamant@arhiepiscopiacraiovei.ro


EXAMENUL DE CAPACITATE PREOȚEASCĂ

Sesiunea Septembrie 2023

Luni, 19 septembrie 2022

Evaluare psihologică şi pastoral-misionară (probă eliminatorie):

Orele 9,00 – scris, pentru toţi candidaţii;

Orele 12,00 – oral, pentru toţi candidaţii;

Marţi, 20 septembrie 2022

Orele 9,00 – examen scris la Dogmatică, Misiologie şi Administraţie Parohială pentru toţi candidaţii;

Orele 14,00 – examen oral la Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică pentru candidaţii din eparhiile sufragane Mitropoliei Olteniei;

Miercuri, 21 septembrie 2022

Orele 9,00 – examen oral la Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică pentru candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei.

Condiţii de înscriere şi participare:

– Pot participa absolvenţi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă, specializarea Pastorală din eparhiile sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea Chiriarhului locului

– Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita, timp de 1 an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de Capacitate.

– Candidaţii care obţin o medie mai mare de 9,00 pot solicita timp de 2 ani de zile un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de Capacitate.

– Media generală de promovare a examenului de Capacitate este de cel puţin 7,00, cu nici o notă sub 6,00 la probele examenului;

Dosarul va conţine următoarele documente:

-Cerere de înscriere către ÎPS Irineu, Arhiep. Craiovei şi Mitropolitul Olteniei

– Binecuvântarea Chiriarhului de care aparţine

– Recomandarea preotului duhovnic, cu mențiunea că fiul său duhovnicesc “nu are impedimente canonice în vederea hirotoniei”

– Copii ale actelor de studii: îndeosebi Diploma de Licenţă cu Foaia Matricolă

– Adeverinţă medicală

– Curriculum Vitae

– Cazier Judiciar


ASIMILARE PENTRU CÂNTĂREȚI

Depunere dosare: 12 iunie ‒ 11 iulie

Desfășurarea cursurilor: 17 ‒ 30 iulie 2023

Înscrierea candidaţilor se va face prin protoierii pe baza unui dosar, care să cuprindă următoarele acte:

‒ cerere de înscriere;

‒ recomandarea preotului paroh;

‒ aprobarea Consiliului Parohial pentru angajarea în urma absolvirii cursurilor de asimilare a candidatului respectiv;

‒ act de studii (minimum 8 clase);

‒ copie după Cartea de Identitate;

‒ copie după Certificatul de botez;

‒ cazier judiciar;

‒ adeverinţă de la medicul de familie;

‒ adresa de înaintare a dosarului de către protoierie.


Informaţii suplimentare găsiți și pe site-ul web oficial al Mitropoliei Olteniei la adresa: www.mitropoliaolteniei.ro

Persoana de contact: Consilier Eparhial ‒ Pr. Prof. Adrian LUPU: tel.: 0736 773 368

e-mail: invatamant@arhiepiscopiacraiovei.ro